معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای تمام مردم استان وثبت اطلاعات سلامت مردم درسامانه سیب دراولویت برنامه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است. منطقه ی سیستان وبلوچستان ,دکترسیدطباطبایی درنشست فصلی روسای مراکز بهداشت استان که اینبار به میزبانی سراوان برگذارشد اظهارکرد: به منظور یک پارچه سازی ,اطلاعات سلامت تمامی […]

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای تمام مردم استان وثبت اطلاعات سلامت مردم درسامانه سیب دراولویت برنامه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
منطقه ی سیستان وبلوچستان ,دکترسیدطباطبایی درنشست فصلی روسای مراکز بهداشت استان که اینبار به میزبانی سراوان برگذارشد اظهارکرد: به منظور یک پارچه سازی ,اطلاعات سلامت تمامی مردم ایران درسامانه یکپارچه بهداشت (سیب)ثبت میگرددوباتشکیل پرونده الکترونیک سلامت وضعیت سلامت مردم وشاخصهای سلامت به طور شفاف دراختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه تصریح کرد: درحال حاضر ۹۷درصدجمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درسامانه سیب ثبت شده اند که ازاین تعداد ۵۹درصد پرونده الکترونیک سلامت راتشکیل داده اند.
وی ادامه داد: بابرنامه ریزی های صورت گرفته درحوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ومشارکت خوب مردم وتلاش های تیم های سلامت دراینده ای نزدیک برای همه افراد پرونده الکترونیک سلامت تشکیل خواهد شد وتکمیل چرخه ثبت اطلاعات سلامت شهروندان عزیز استان محقق خواهد شد.
نشس

ت دوروزه روسای مراکز بهداشت درسراوان برگزارشد وبررسی وضعیت بیماری مالاریا ووضعیت مادران باردار وایدز وتاکیدبرتکمیل پرونده الکترونیک سلامت ازجمله برنامه هایی مهمی بوده که دراین نشست دوروزه مورد ارزیابی قرار گرفت.

  • نویسنده : meysam